No.01
Pai Mu Tan 
White Tea

No.03
Jade Tung Ting 
Oolong Tea

No.06
Jasmine Dragon Pearls
Green Tea

No.10
White Monkey 
Green Tea


No.11
Lemon Verbena
Green Tea

No.13

Japan Matcha Genmaicha
Green Tea

NO.16
Thyolo Moto
Smoked Black Tea

No.17
Nepal Jun Chiyabari

Black Tea